Kauhavan Ykkösapteekin verkkoapteekin (ykkosapteekki.fi) tietosuojaseloste


Tämä on Kauhavan Ykkösapteekin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.


REKISTERINPITÄJÄ

Kauhavan Ykkösapteekki (Y-tunnus 2988298-3)

Kauppatie 77 B 3

62200 Kauhava

puh. 06-4348000


YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Kauhavan Ykkösapteekin apteekkari Mika Wallin, puh. 06-4348000


REKISTERIN NIMI

Kauhavan Ykkösapteekin verkkokaupan asiakasrekisteri


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötietojen käsittely perustuu sekä apteekkitoimintaa koskevaan yksityiskohtaiseen lainsäädäntöön että yleiseen tietosuojalainsäädäntöön.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Kaikista tilauksen tekevistä asiakkaista tallennetaan:

  • Yhteystiedot (osoitetiedot)
  • Osto- ja maksutapahtumat
  • Toimitustiedot

Reseptiasiakkaat:

  • etunimi, sukunimi, henkilötunnus
  • kaikki reseptille tallennettavat tiedot
  • osto- ja maksutapahtumat
  • sitoumustiedot, työpaikkakassatieto, Kela-korvaustiedot, Kelan maksuosuus
  • puhelinnumero ja /tai sähköposti lääkehoidon tukipalveluihin tai mobiiliasiointiin hyödynnettäväksi asiakkaan itse luovuttaessa tiedot apteekille (esim. lääkkeiden saatavuustiedot, lääkehoidon muistuttajapalvelu, mobiiliresepti).

Tiliasiakkaat: Resepti-asiakkaat-kohdassa lueteltujen lisäksi:

  • suoramaksu/e-laskutiedot, edunvalvojan tiedot
  • laskutusosoite, laskun viitteet ja laskutukseen liittyvät lisätiedot


HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Kauhavan Ykkösapteekki säilyttää ostotietoja niin kauan kuin asiakassuhteen hoitamiseen tai viranomaisvaatimuksiin perustuen on tarpeellista.

Joillakin tiedoista on pidempi säilytysaika perustuen viranomaisvaatimuksiin (esim. kirjanpitolaki, lääkelaki ja Fimean määräykset, kuluttajakauppaa koskevat vastuut).

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida järjestelmistä, ellei tietojen käsittely perustu lakiin, jossa määritellään tarkemmin tietojen säilyttämisestä.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Kerta-asiakkaan tiedot saadaan asiakkailta osto- ja maksutapahtuman sekä toimituksen yhteydessä.

Asiakkaiden tiedot saadaan asiakkailta osto- ja maksutapahtuman sekä toimituksen yhteydessä. Sopimusasiakkaisiin liittyviä lisätietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä sekä sopimussuhteen aikana. Reseptilääkkeiden oston yhteydessä saamme tietoja myös valtakunnallisesta Reseptikeskuksesta, Kelalta (sähköisten reseptien tiedot, lääkekorvaustiedot, toimeentulotuen maksusitoumustiedot, työpaikkakassatiedot), Suomen Apteekkariliiton ylläpitämästä tietojenvälityspalvelusta (apteekkisopimukset), Valtiokonttorilta, vakuutuskassoilta ja vakuutusyhtiöiltä (sitoumustiedot) sekä tunnistamiseen liittyvältä palvelulta.


TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei tekninen ratkaisu vaadi tietojen siirtämistä EU:n ulkopuolelle. Tällöin Kauhavan Ykkösapteekki varmistaa, että käsittely on tietosuojalainsäädännön mukainen.

Kauhavan Ykkösapteekki voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Kauhavan Ykkösapteekki voi luovuttaa tietoja myös seuraaville kolmansille osapuolille, kuten Kela, vakuutusyhtiöt, sosiaalitoimi, työpaikkakassatTietojen luovutus tapahtuu aina tietosuojalainsäädännön asettamissa rajoissa.


REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Asiakastietoihin on pääsy ainoastaan apteekin työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Tietojen käyttöä valvotaan. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla.


REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin (asiakas voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot).

Oikeus tietojen oikaisemiseen (asiakas voi vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista).

Oikeus tietojen poistamiseen (asiakas voi vaatia rekisterissä olevan tietojensa poistamista tietyin edellytyksin).

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (asiakas voi pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tietyin edellytyksin).

Vastustamisoikeus (asiakas voi vastustaa tietojensa käsittelyä tietyin edellytyksin).

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (asiakas voi pyytää tietojensa siirtämistä toisen tahon ylläpitämään järjestelmään lain vaatimissa tilanteissa).

Asiakas voi tehdä oikeuksiensa käyttämistä koskevat pyynnöt henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyynnöt osoitetaan tietosuojavastaavalle.

Jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutetun toimisto), mikäli tietojen käsittely on lainvastaista tai siinä on puutteita:

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde: 029 566 6700

Puhelinneuvonta: 029 566 6777

ma–pe klo 9–11

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Lainsäädännön ja palveluiden kehityksen muutosten johdosta tietosuojaseloste voi muuttua.